Ručení statutárního orgánu za dluhy obchodní korporace v případě porušení povinnosti péče řádného hospodáře

 

Finanční potíže smluvního partnera (obchodní korporace), spočívající v nemožnosti uhradit závazek, vedou často k tomu, že věřitelé své pohledávky odepíšou a věc dále neřeší. To navíc i tehdy, pokud se smluvní partner (obchodní korporace) dostal do finančních problémů díky pochybením jeho statutárního orgánu. Skutečně však platí, že by takové pohledávky nebylo možné vymoci?


Jednou z možností, jak i v takových případech vymoci své pohledávky, je možnost uplatnění nároku z titulu ručení po statutárním orgánu daného smluvního partnera. Tato forma ručení je upravena v § 159 odst. 3 Občanského zákoníku.


Podle tohoto ustanovení je třeba splnit několik podmínek, a to zejména že daný statutární orgán škodu způsobenou při výkonu jeho funkce dané právnické osobě (smluvnímu partnerovi) nenahradil, ačkoli k takové povinnosti byl povinen. Je také podstatné zhodnotit, zda se věřitel může daného plnění na právnické osobě (smluvním partnerovi) domoci či nikoli.
Ručitelský závazek člena voleného orgánu právnické osoby se musí stát splatným, což s sebou nese potřebu věřitele vyvinout potřebnou aktivitu i vůči smluvnímu partnerovi. Teprve následně, pokud statutární orgán škodu nenahradí, může věřitel uplatnit svůj nárok po členu statutárního orgánu právnické osoby za jeho dluhy. Tato skutečnost je však v praxi často podceňována, což může znamenat velmi zásadní následky.

Jednáním z těchto rizik je pak možná námitka promlčení. Pokud by právnická osoba (smluvní partner) nevyzval osobu ve funkci jeho statutárního orgánu, která způsobila danou škodu, tak může dojít ke ztrátě práva na uplatnění výše uvedeného ručení.


Jak uvedl například i Vrchní soud v Praze ve svém rozsudku ze dne 24. ledna 2023, sp. zn. 4 Cmo 129/2022: „Bylo-li právo na náhradu škody promlčeno dříve, než věřitel podal žalobu na zaplacení pohledávky za právnickou osobou členem voleného orgánu z titulu zákonného ručení, bude námitka (promlčení) žalovaného člena voleného orgánu úspěšná. V důsledku promlčení práva na náhradu škody právnické osoby vůči jejímu volenému orgánu totiž zanikl jeden z předpokladů existence zákonného ručení podle § 159 odst. 3 občanského zákoníku, jímž je povinnost nahradit obchodní korporaci vzniklou škodu.


Možnost vymožení pohledávky po statutárním orgánu smluvního partnera z titulu ručení představuje velmi silný nástroj k vymožení požadovaného finančního plnění. Uplatnění tohoto nároku však vyžaduje komplexní posouzení možnosti vymožení daného nároku. Naši odborníci z advokátní kanceláře INLAW s tímto druhem sporů mají rozsáhlé zkušenosti a jsou připraveni Vám pomoci.

 

Jsem tu pro vás!

Těším se na vaši zprávu!

Jakub Hrabánek

Jsem tu pro vás!

Těším se na vaši zprávu!

František Hrabánek

Jsem tu pro vás!

Těším se na vaši zprávu!

Tomáš Bodnar

Kontaktovat