Založení společnosti a její vnitřní vztahy

Prvním krokem podnikatele nebo spolku podnikatelů při zahájení podnikání bývá založení společnosti. Pro úspěšné podnikání je tedy klíčové správné založení společnosti a nastavení vnitřních vztahů mezi podnikateli, jeho společností a případnými jednateli nebo představenstvem. Jsme svědky mnoha případů, kdy založení společnosti a nastavení vnitřních vztahů je podnikateli podceněno. Taková situace je nezřídka příčinou ukončení mnoha podnikatelských záměrů, a to i inovativních a jedinečných s obrovským potenciálem. Existují případy, kdy podnikatel koupí „prázdnou“ společnost, aniž by plně znal její podnikatelskou a korporátní historii a s koupenou společností zdědí také její historické problémy, např. směnky, dluhy, exekuce a jiné. Další častou chybou bývá přehnaná důvěra mezi podnikateli při zakládání společných podniků, tzv. joint-venture (společná firma). Taková důvěra je častým jevem a vede k nedostatečnému vyjasnění a nastavení vztahů mezi podnikateli, např. odpovědnosti, úkoly, ale i rozhodovací pravomoci, což v pokročilejších stadiích podnikání vede ke sporům. Spory mezi podnikateli, tj. společníky dané společnosti, jsou časté a v konečném důsledku i zbytečné, neboť si podnikatelé nenastavili vzájemná pravidla, zejména prostřednictvím smluv mezi společníky či akcionáři, tzv. SHA. Tyto situace jsou často příčinou poklesu hodnoty, neprodejnosti společnosti a v nejhorších případech vedou k ukončení podnikání. Za důležité také považujeme nastavení pravidel pro statutární orgán společnosti, zejména pro jednatele a představenstvo. V praxi se setkáváme s případy, kdy podnikatel prostřednictvím své společnosti jmenoval jednatele a uzavřel s ním nedostatečnou či nevýhodnou smlouvu o výkonu funkce a ukončení spolupráce s takovým jednatelem podnikatele stála nemalé finanční prostředky. Založení společnosti a nastavení vnitřních vztahů ve společnosti je každodenní agendou naší advokátní kanceláře. Jsme připraveni našim klientům rychle a správně připravit korporátní dokumentaci, která bude splňovat potřeby klientů. V případě, že potřebujete se založením, nebo správou společnosti pomoci, žádný z Vašich podnikatelských záměrů nepřijde vniveč kvůli právním nedostatkům při jeho realizaci. Naši specialisté jsou odborníci v korporátním právu. Rádi klientům poradí při přípravě či úpravě stanov, společenských smluv, zakladatelských listin, smluv o výkonu funkce či smluv mezi společníky. Správné nastavení těchto smluv může podnikatelům ušetřit nemalé problémy a rovněž i významné finanční prostředky.

Agentury práce a související nástrahy

V posledních letech je stále populárnější poskytovat služby agentury práce a souvisejícího zprostředkování zaměstnávání podle Zákonu č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Tyto služby představují velice zajímavou podnikatelskou příležitost, neboť současný trh práce je přehřátý a podnikatel, který je schopen zprostředkovat kvalitní zaměstnance, je „vyvažován zlatem“.Vnímáme, že této příležitosti se v poslední době snaží pochopit stále více a více podnikatelů. Z našich zkušeností také vidíme, že častou chybou podnikatelů je porušování a neplnění právních povinností, které vyplývají z právních předpisů týkajících se zaměstnanosti. Nezřídka bývají důsledkem vysoké pokuty nebo ztráta oprávnění, a tedy i faktické ukončení podnikání. Jsme připraveni našim klientům pomoci ve správném plnění povinností dle právních předpisů a tím předcházet finančním postihům.V naší advokátní praxi se setkáváme s trendem, kdy si poměrně velké procento podnikatelů neuvědomuje nutnost mít oprávnění ke službám agentury práce při zprostředkování zaměstnávání, tj. při činnosti, kdy podnikatel zprostředkuje zaměstnavateli zaměstnance (nebo pro zaměstnance najde zaměstnání). Zprostředkování zaměstnání je službou poměrně široce regulovanou podle Zákona o zaměstnanosti.Poskytuje-li podnikatel služby agentury práce, mimo jiné, zprostředkovává zaměstnání, vyžadují právní předpisy, aby byl držitelem zákonného oprávnění agentury práce udělovaného Úřadem práce České republiky. Takové oprávnění zpravidla musí mít i tzv. personální agentury, pokud zaměstnávání zprostředkovávají, což bývá častou chybou, neboť se domnívají, že oprávnění nepotřebují. V takovém případě však nesmí služby zprostředkování zaměstnávání podle zákona poskytovat. V opačném případě se podnikatel vystavuje nebezpečí značných postihů, mezi které patří např.: (i) pokuta až v řádech milionů korun českých, (ii) odpovědnost ze smluv s klienty nebo (iii) v nejzazších případech také trestně-právním konsekvencím.Dále se setkáváme s případy, kdy podnikatel oprávnění agentury práce získá, avšak zapomíná na právní povinnosti s tím spojené, zejména na dodržování tzv. reportovacích povinnosti vůči Úřadu práce České republiky. Mezi reportovací povinnosti patří např. : (i) pravidelné zasílání přehledů o činnosti anebo (ii) vedení evidence o cizincích.Chápeme, že hlavním cílem podnikatele je rozvoj svého podnikání, a nikoli starost o právně-administrativní podmínky. Proto jsou naši experti připraveni poskytovat komplexní právní poradenství v oblasti agentur práce, aby se naši klienti mohli věnovat zejména svému podnikání a ne se strachovat o administrativní záležitosti. S touto problematikou máme rozsáhlé zkušenosti a jsme pro Vás připraveni řešit i případy, ve kterých došlo k porušení povinnosti agentury práce, a pomoci Vám minimalizovat dopady.

Jsem tu pro vás!

Těším se na vaši zprávu!

Jakub Hrabánek

Jsem tu pro vás!

Těším se na vaši zprávu!

František Hrabánek

Jsem tu pro vás!

Těším se na vaši zprávu!

Tomáš Bodnar

Kontaktovat